Викладач

Контактна інформація

1. Нестеренко Олексій Миколайович – зав.кафедрою, д.мед.н., професор

O.M.Nesterenko@dnmu.edu.ua

2. Дьоміна Тетяна Вікторівна- к.мед.н., доцент

T.V.D'omina@dnmu.edu.ua

3. Прокопенко Борис Борисович - к.мед.н., доцент

B.B.Prokopenko@dnmu.edu.ua

4. Северин Сергій Петрович - асистент

S.P.Severyn@dnmu.edu.ua

5. Северина Тетяна Олександрівна - асистент

T.O.Severyna@dnmu.edu.ua

6. Аганцев Артем Михайлович   асистент (м. Маріуполь)

A.M.Agantsev@dnmu.edu.ua

7. Хомяков Володимир Олександрович - асистент

V.O.Khomiakov@dnmu.edu.ua

8. Маслов Костянтин Володимирович - асистент

K.V.Maslov@dnmu.edu.ua

9. Галузінський Олександр Віталійович - асистент

O.V.Haluzinskyi@dnmu.edu.ua

10. Ковалік  Борис Михайлович – асистент (м. Маріуполь)

B.M.Kovalik@dnmu.edu.ua

11. Остріжна Ксенія Ігорівна - асистент

K.I.Ostrizhna@dnmu.edu.ua